Nog tot 1 december: buitengewone collecte voor de "Kerk" Nog tot 1 december: buitengewone collecte voor de "Kerk"
De Werkgroep Beheer heeft een tussentijds overzicht gemaakt van de baten en lasten in het ook voor de kerk zeer bijzondere jaar 2020.
Als we nu vooruitkijken naar einde 2020 dan is een tekort van € 15.200 aan het ontstaan en hebben we dit jaar GEEN ruimte om bijdragen te storten in de diverse reserveringsfondsen.
De batenkant is lager door minder collecten kerk, minder verhuur van de kerk, geen rente in 2020 en een lagere opbrengst van Actie Kerkbalans. 
Aan de lastenkant zijn er extra kosten door verzekeringen, de inzet van Pastor Thecla Cornet, de inzet van Ds. Elsje Pot en een nieuwe drukmachine.
De Werkgroep Beheer vindt de tegenvallers zorgelijk, maar ziet dat een aanzienlijk deel eenmalig in 2020 is. 

Wij doen hierbij een oproep aan de gemeenteleden om een eenmalige extra bijdrage aan de kerk over te maken om het tekort zo klein mogelijk te laten zijn.
Wil je een bijdrage overmaken? Dan graag vóór 1 december 2020.
Doe dit dan ten name van Protestantse Gemeente Eerbeek bankrekeningnummer NL 43 RABO 03110 23 185 onder vermelding van Buitengewone collecte 2020.

Voor vragen kan je terecht bij de Werkgroep Beheer:  Beheer@kruiskerkeerbeek.nl
 
25 november, deel 6 van de vervolgserie "Ons kerkraam op de website" 25 november, deel 6 van de vervolgserie "Ons kerkraam op de website"
 


Deel 6   25 november 2020
Op de achtergrond van deze website staat nu een foto (van Johan Voogd) van het bovenste gedeelte van het kerkraam aan de oostzijde waarop de lof voor het lam op de troon is afgebeeld.
Elke 2 weken wordt een nieuwe achtergrond geplaatst met een verdergaande toelichting.
In onze vervolgserie gaat deel 6 in op de bijzondere technieken die bij de kerkramen zijn gebruikt.
 
lees meer »
 
Periodieke gift. Periodieke gift.
Voor hetzelfde geld geeft u meer!
Steun uw kerk met een periodieke gift


Van 16 t/m 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden.

Tijd om nu na te denken of je jouw bijdrage Actie Kerkbalans wilt vastleggen in een periodieke gift.

Dit is een gift waarbij je voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar (bijv. bijdrage Actie Kerkbalans) aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Je kunt dit belastingvoordeel (deels) ten goede laten komen aan de gemeente. Dit betekent, dat je jouw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen zonder dat het je meer kost.

Je kunt via http://kerkbalans.nl/schenkcalculator berekenen welk bedrag je terug krijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift.

Voor informatie over en het vastleggen van een overeenkomst neem je contact op met: kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl, kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl of bel met het Kerkelijk Bureau, tel. 0313 652366 (geopend op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur). Alle informatie kun je ook vinden op www.belastingdienst.nl.

Werkgroep beheer

 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau


Wat doet het kerkelijk bureau?

Kerkelijke bureaus zijn, aldus de PKN, te beschouwen als administratiekantoren. Het kerkelijk bureau voert administratieve en financiële taken uit ten behoeve van de kerkelijke gemeente.
De werkgroep beheer is verantwoordelijk voor het kerkelijk bureau. Op het kerkelijk bureau worden de administratieve en financiële werkzaamheden van de kerkelijke organisatie gecoördineerd en veelal ook uitgevoerd.

Geschiedenis.
Het kerkelijk bureau in Eerbeek is in 1994 ontstaan toen Albert van Ooijen de functie van penningmeester overnam van Ben Leemkuil. De administratie werd geautomatiseerd en daarom kwam er in de consistoriekamer van de Hervormde kerk een kast, waarin de computer en administratieve zaken konden worden opgeborgen. Vanaf dat moment werden de kerkelijke werkzaamheden op dat 'Kerkelijk Bureau’ gedaan. Een vast onderdeel was het tellen van de collectes van de kerk, later kwamen ook die van de Diaconie en ZWO erbij. De collecte-opbrengsten werden vervolgens op de diverse rekeningen gestort.
 
lees meer »
 
Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek per 4 november Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek per 4 november


De kerkenraad heeft in kleine kring op 14 oktober besloten om ook in de Kruiskerk tot een aanscherping van de gebruiksregels te komen. 
De besluiten zijn ingrijpend.
Met de jongste aanscherpingen dd 3 november zijn de maatregelen in ieder geval tot 19 november noodzakelijk, wellicht tot in december 2020.

Het livestreamen van kerkdiensten, rouwdiensten en trouwdiensten gaat door.
Het koffiedrinken op dinsdagmorgen gaat de komende weken helaas niet door.
Werkgroepen en commissies stellen hun vergaderingen en bijeenkomsten uit, of vergaderen digitaal.
 
lees meer »
 
Gebruiksplan Kruiskerk Gebruiksplan Kruiskerk
Het onderstaande Gebruiksplan van de Kruiskerk is aangepast aan de nieuwe landelijke richtilijnen van 17 november 2020.
De PKN vraagt aan de aangesloten kerken om voor het gebruik van de gebouwen in Corona-tijd een gebruiksplan op te stellen.
Zoveel mogelijk online-diensten, in kerkdiensten maximaal 30 mensen bijeen en niet zingen. Ook is het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk een basisregel geworden.
 
lees meer »
 
Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen
De kerkelijke e-mailadressen worden vernieuwd.
De nieuwe e-mailadressen eindigen allemaal op ....@kruiskerkeerbeek.nl.
Inmiddels zijn de nieuwe adressen actief.
De website is hierop aangepast, zie ook de "Contact" pagina voor belangrijke adressen.
De bestaande adressen blijven actief tot einde 2020.
 
lees meer »
 
Beheer

Beheer

Onder beheer verstaan we de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente en dit is toevertrouwd aan het "College van Kerkmeesters". Inmiddels noemen we dit de Werkgroep Beheer.
In de "plaatselijke regeling" van onze gemeente is in detail opgenomen waaruit deze zorg bestaat. Wij geven hier een korte samenvatting van de zaken.
 

lees meer »
 
Logo van de Kruiskerk Logo van de Kruiskerk

Het logo is gemaakt door Jaap der Nederlanden toen hervormd en gereformeerd zochten naar een nieuwe identiteit voor het samengaan van beide kerken in Eerbeek.

Ter herinnering hieraan vind je in het plaatje de beek, de kruisvorm en de vredesduif.  

Het logo geeft aan: de regenboog van God, de beek voor het eeuwige water en de duif voor de heilige geest

 
 
Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten

In principe hanteren we onderstaande vaste huurprijzen voor verhuur van zalen.
Toch kan er sprake zijn van redenen om daarvan af te wijken, de kosters nemen dan contact op met de Werkgroep Beheer.
Wgbeheer@kruiskerkeerbeek.nl                              


lees meer »
 
Archivering Archivering
Welke archieven heeft onze Kruiskerk?

Binnen een kerkelijke organisatie worden vergaderingen voorbereid, agenda’s opgesteld, notulen geschreven, brieven verzonden en ontvangen en allerlei contacten binnen en buiten de gemeente onderhouden. Dit gaat gepaard met veel papieren, die tezamen het archief van de kerkenraad vormen. Maar ook de commissies hebben elk hun eigen archief. Tenslotte bevatten kerkarchieven ook kerkbladen, krantenknipsels, informatie over de gebouwen, enz. De praktijk leert dat de meeste stukken na drie jaar nog maar zelden worden geraadpleegd. Dus kan het beter worden overgedragen aan een archiefbeheerder.
 
lees meer »
 
Vrijwilligers betrokken bij het beheer en onderhoud van de Kruiskerk Vrijwilligers betrokken bij het beheer en onderhoud van de Kruiskerk
lees meer »
 
Kosters Kosters


Koster Kruiskerk en beheer Bongerd
   
Foka Veen      0313 - 653077  en 06 -107 689 34                                       
Johan Veen
Hans Groen
Contact: Koster@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                               

 
 
Over onze nieuwe apparatuur voor live-uitzendingen Over onze nieuwe apparatuur voor live-uitzendingen
De nieuw aangeschafte apparatuur bestaat uit 3 op afstand bestuurbare videocamera’s, een videomixer, een streamingapparaat, enkele schermen, een computer en een recorder.  
lees meer »
 
Laptop voor het Kerkelijk Bureau Laptop voor het Kerkelijk Bureau
Help het kerkelijk Bureau met een “jonge” laptop

Het Kerkelijk Bureau is continu aan het werk voor de kerk, zie de recente artikelen op deze website onder “Nieuws” en “Werkgroep Beheer”.
Op het Kerkelijk Bureau is de computer aan vervanging toen, liefst door een goede laptop.
We denken hierbij aan een laptop (met wifi) van maximaal 2-3 jaar jong.


Hierbij het vriendelijke verzoek of je zo’n laptop in bezit hebt, deze kan missen en kan geven aan de kerk om het werk van het Kerkelijk Bureau makkelijker te maken.
Graag melden aan de Werkgroep Beheer
 beheer@kruiskerkeerbeek.nl