Uitkomsten Jaarrekening 2020 Uitkomsten Jaarrekening 2020


Toelichting jaarrekening 2020:

Na Actie Kerkbalans 2020 waren de toezeggingen € 156.000,-- t.o.v. een begroot bedrag van € 160.000,--. Dit kan vooral verklaard worden door het afnemend ledental. Aan het verzoek om een extra bijdrage in het najaar van 2020 gaven veel gemeenteleden gehoor. Uiteindelijk is € 169.508,-- bijgedragen! Onze gemeente heeft zich van de goede kant laten zien!
 
lees meer »
 
Resultaten van de werkgroep Groene Kerk Energie Resultaten van de werkgroep Groene Kerk Energie


De Werkgroep Beheer heeft in haar vergadering van 27 januari geconstateerd dat het financieel resultaat over 2020 alsnog is meegevallen. Dit is erg goed nieuws! Hierover meer als ook de Kerkenraad hierover heeft kunnen praten. Vaststaat dat naast meevallers in de opbrengsten, de veel lagere energiekosten een grote rol hebben gespeeld.
Voor de Werkgroep Beheer was dit aanleiding om de Werkgroep Groene Kerk Energie te vragen wat ze de laatste tijd, veelal samen met de kosters, hebben gedaan.
Hieronder staat hun boeiende verslag.

lees meer »
 
Gebruiksplan Kruiskerk Gebruiksplan KruiskerkHet Gebruiksplan van de Kruiskerk is aangepast aan de meest recente landelijke richtilijnen.
De PKN vraagt aan de aangesloten kerken om voor het gebruik van de gebouwen in Corona-tijd een gebruiksplan op te stellen.
De Kerkenraad heeft 5 januari 2021 besloten tot nadere aanscherpingen van de coronamaatregelen.
Dit is vastgelegd in het Gebruiksplan Kruiskerk versie 6.
Hier kan je het Gebruiksplan Kruiskerk van 5 januari 2021 lezen.
 
 
Vanaf 9 mei weer beperkt kerkbezoek Vanaf 9 mei weer beperkt kerkbezoek


 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
 Vanaf 9 mei hebben weer diensten met beperkt bezoek met de volgende regels, net als een aantal maanden geleden..
. maximaal 30 personen
. 1,5mm afstand houden
. tijdens lopen door het kerkgebouw een mondkapje dragen
. handen ontsmetten bij binnenkomst
. van te voren aanmelden bij de koster
. aanwijzingen van de koster opvolgen

de kerkeraad
 
Over het resultaat van Actie Kerkbalans 2021 Over het resultaat van Actie Kerkbalans 2021


In de kerkdienst van zondag 7 februari kon Wim Boomsma namens de Werkgroep Beheer, na veel telwerk van de commissie Geldwerving, het resultaat van de Actie Kerkbalans bekend maken.
De voorlopige opbrengst is € 151.051,--.  Vorig jaar op zondag 9 februari was dat € 154,000,--.
Inmiddels, 5 maart 2021, is door nagekomen toezeggingen de stand € 155.000,--!

Ons ledental per 1 januari 2021 was 1605, een jaar daarvoor was dit nog 1670. Een afname van 65 dus.
Het vervallen van hun bijdrage is goed gemaakt door verhogingen en/of nieuw ingekomen leden.
De Werkgroep Beheer is dan ook heel blij met deze mooie opbrengst.

Alle gevers van harte bedankt!
Ook alle lopers en tellers van harte bedankt!
Ondanks dat i.v.m. de coronamaatregelen de aanpak van Actie Kerkbalans is bijgesteld, is de actie opvallend soepel en snel verlopen!

 
 
Beamen en streamen Beamen en streamen


Na de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Gemeente kwam in 2006 de Protestantse Gemeente Eerbeek tot stand. Er waren twee kerkgebouwen en dat was op dat moment één teveel. De Gereformeerde Kerk werd verkocht en de Kruiskerk werd verbouwd.

Toen in 2008 werd begonnen met de renovatie, is men ook gaan nadenken over de kerkdiensten en wat daarbij nodig was. Er moest goed geluid komen en de te zingen liederen moesten op de muur geprojecteerd kunnen worden. In het voorjaar van 2009 was de kerk klaar voor gebruik en bij de officiële ingebruikname werd er voor de eerste keer 'gebeamd'.

Een groepje gemeenteleden vormde een beamteam en zij bedienden bij toerbeurt de beamers vanaf de galerij. Dit leverde hen na een poosje zelfs een bijnaam op 'de hoogwerkers'. In de loop der tijd veranderde er natuurlijk het nodige. Er konden zelfs foto’s en filmpjes in de diensten gebruikt worden. De groep veranderde, werd groter en er werd op deze manier gebeamd tot het voorjaar van 2020. Door de coronapandemie stond ineens alles op z’n kop.
De kerk mocht niet meer door de hele gemeente worden gebruikt, maar de intentie was om de kerkdiensten door te laten gaan door videodiensten te gaan opnemen. Dit werd, deels met privé-apparatuur, door een groep kerkleden gedaan. Op zondag kon je de opgenomen kerkdienst bekijken. Het groepje dat hieraan meewerkte was intussen groter geworden en men wilde betere kwaliteit. 

Het plan ontstond om de zondagse diensten met een drietal camera’s op te nemen en direct uit te zenden via internet, zodat de diensten thuis ‘bijgewoond’ konden worden. De kerkenraad gaf groen licht voor de investering met als resultaat dat we in september konden starten met uitzending van onze kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl. 

Ook nu is er iedere zondag een groep gemeenteleden bezig om dit mogelijk te maken. Daar moet heel wat voor ge-
regeld worden. De voorganger wordt benaderd om de orde van dienst toch vooral uiterlijk woensdagavond op te sturen, Eveline der Nederlanden gaat op zoek naar een drietal zangers en de ingeplande lector krijgt een herinnering.

Als de orde van dienst binnen is, worden alle mensen die de komende zondag een taak in de dienst hebben, op de hoogte gebracht door de coördinator en gaat iedereen aan het werk.

De liederen worden thuis en met de organist geoefend. De beamist gaat alles in een PowerPointpresentatie
zetten zodat op zondag alles netjes geprojecteerd wordt, maar ook op de juiste plaats in de uit te zenden beelden.
Ook de streamer moet aan het werk. Hij gaat aan de hand van een schema, een zogenaamd ‘script’, de hele dienst inplannen. Dit houdt in, dat uit meerdere camera’s gekozen kan worden om van beeld te wisselen. Hiervoor is een heel ‘draaiboek’ gemaakt dat je als leidraad kunt gebruiken.

Op zondag is iedereen die een taak heeft zo rond de klok van 9 aanwezig om de laatste puntjes op de i te zetten, zodat we als team om 10.00 uur met elkaar een zo mooi mogelijke kerkdienst kunnen verzorgen en uitzenden. 

Jan Los, coördinator.


 
 
Beleidsplan voor de jaren 2019 - 2023 Beleidsplan voor de jaren 2019 - 2023Het "Beleidsplan
 voor de jaren 2019 - 2023" van de Protestantse 
Gemeente te Eerbeek is hier te vinden.
"Dichtbij God en dichtbij mensen"
 
 
Periodieke gift. Periodieke gift.
Voor hetzelfde geld geeft u meer!
Steun uw kerk met een periodieke gift


Van 16 t/m 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden.

Tijd om nu na te denken of je jouw bijdrage Actie Kerkbalans wilt vastleggen in een periodieke gift.

Dit is een gift waarbij je voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar (bijv. bijdrage Actie Kerkbalans) aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Je kunt dit belastingvoordeel (deels) ten goede laten komen aan de gemeente. Dit betekent, dat je jouw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen zonder dat het je meer kost.

Je kunt via http://kerkbalans.nl/schenkcalculator berekenen welk bedrag je terug krijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift.

Voor informatie over en het vastleggen van een overeenkomst neem je contact op met: kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl, kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl of bel met het Kerkelijk Bureau, tel. 0313 652366 (geopend op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur). Alle informatie kun je ook vinden op www.belastingdienst.nl.

Werkgroep beheer

 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau


Wat doet het kerkelijk bureau?

Kerkelijke bureaus zijn, aldus de PKN, te beschouwen als administratiekantoren. Het kerkelijk bureau voert administratieve en financiële taken uit ten behoeve van de kerkelijke gemeente.
De werkgroep beheer is verantwoordelijk voor het kerkelijk bureau. Op het kerkelijk bureau worden de administratieve en financiële werkzaamheden van de kerkelijke organisatie gecoördineerd en veelal ook uitgevoerd.

Geschiedenis.
Het kerkelijk bureau in Eerbeek is in 1994 ontstaan toen Albert van Ooijen de functie van penningmeester overnam van Ben Leemkuil. De administratie werd geautomatiseerd en daarom kwam er in de consistoriekamer van de Hervormde kerk een kast, waarin de computer en administratieve zaken konden worden opgeborgen. Vanaf dat moment werden de kerkelijke werkzaamheden op dat 'Kerkelijk Bureau’ gedaan. Een vast onderdeel was het tellen van de collectes van de kerk, later kwamen ook die van de Diaconie en ZWO erbij. De collecte-opbrengsten werden vervolgens op de diverse rekeningen gestort.
 
lees meer »
 
Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen

De kerkelijke e-mailadressen zijn vernieuwd.
De nieuwe e-mailadressen eindigen allemaal op ....@kruiskerkeerbeek.nl
 
lees meer »
 
De Kruiskerk is nu 90 jaar oud! De Kruiskerk is nu 90 jaar oud!


Ds. P. Blaauw
 was een begaafde predikant die tussen 1922 en 1933 op allerlei gebied initiatieven heeft genomen die bepalend zijn geworden voor de ontwikkeling van onze kerk in Eerbeek. Hij was de drijvende kracht achter de bouw van de huidige Kruiskerk die op zondag 25 januari 1931 werd ingewijd.

Op aanwijzingen en naar ideeën van Ds. P. Blaauw ontwierp architect Herman van der Kloot Meijburg (1875-1961) de Kruiskerk die in 1931 werd opgeleverd. Herman van der Kloot Meijburg was een vermaarde Nederlands architect. Tal van kerken waaronder veel dorpskerken, maar ook de Nieuwe Kerk in Delft zijn door hem gerestaureerd.

 
 
Beheer

Beheer

Onder beheer verstaan we de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente en dit is toevertrouwd aan het "College van Kerkmeesters". Inmiddels noemen we dit de Werkgroep Beheer.
In de "plaatselijke regeling" van onze gemeente is in detail opgenomen waaruit deze zorg bestaat. Wij geven hier een korte samenvatting van de zaken.
 

lees meer »
 
Logo van de Kruiskerk Logo van de Kruiskerk

Het logo is gemaakt door Jaap der Nederlanden toen hervormd en gereformeerd zochten naar een nieuwe identiteit voor het samengaan van beide kerken in Eerbeek.

Ter herinnering hieraan vind je in het plaatje de beek, de kruisvorm en de vredesduif.  

Het logo geeft aan: de regenboog van God, de beek voor het eeuwige water en de duif voor de heilige geest

 
 
Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten

In principe hanteren we onderstaande vaste huurprijzen voor verhuur van zalen.
Toch kan er sprake zijn van redenen om daarvan af te wijken, de kosters nemen dan contact op met de Werkgroep Beheer.
wgbeheer@kruiskerkeerbeek.nl
                       


lees meer »
 
Archivering Archivering
Welke archieven heeft onze Kruiskerk?

Binnen een kerkelijke organisatie worden vergaderingen voorbereid, agenda’s opgesteld, notulen geschreven, brieven verzonden en ontvangen en allerlei contacten binnen en buiten de gemeente onderhouden. Dit gaat gepaard met veel papieren, die tezamen het archief van de kerkenraad vormen. Maar ook de commissies hebben elk hun eigen archief. Tenslotte bevatten kerkarchieven ook kerkbladen, krantenknipsels, informatie over de gebouwen, enz. De praktijk leert dat de meeste stukken na drie jaar nog maar zelden worden geraadpleegd. Dus kan het beter worden overgedragen aan een archiefbeheerder.
 
lees meer »
 
Kosters Kosters
Koster Kruiskerk en beheer Bongerd
   
Foka Veen                                           
Johan Veen (hulpkoster) 
Hans Groen (hulpkoster)
Contact: Koster@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                               

 
 
Hulp bij het zoeken op deze website Hulp bij het zoeken op deze website
Rechtsboven in het menu staat het zoekteken.

Vul de gezochte naam of term in en je krijgt heel snel suggesties die je aan kunt klikken.
Op deze website staan actuele zaken links in het menu, vooral onder 'nieuws' en 'activiteiten'. 
Meer rechts in het menu staat achtergrondinformatie.

 
lees meer »
 
Tips bij het gebruik van deze website Tips bij het gebruik van deze website

 
lees meer »