Jaarplan 2022 Jaarplan 2022

Voor 2022 willen we aan volgende activiteiten extra aandacht besteden of een onderzoek opzetten naar haalbaarheid:

 1. Onderzoek naar haalbaarheid van een inloopplek/kringloopwinkel in het centrum van Eerbeek in samenweking met andere commissies in onze kerk en andere organisaties (bijvoorbeeld voedselbank).
 2. Verzorgen van (kerst)attenties voor onze oudere gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
 
 1. Naar buiten treden
 • Het  verlenen van financiële noodhulp aan plaatsgenoten
 • Collecteren voor diaconale activiteiten regionaal, landelijk en wereldwijd (Diaconie en ZWO)
 • Verzorgen van (kerst)attenties op basis van beschikbare adressen
 • Inzameling spaarzegeltjes bij acties van plaatselijke supermarkten en verstrekken van de boodschappenpakketten aan plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben
 • Een keer per maand koken in de kerk voor circa 35 mensen (verzorgd door de kookgroep)
 • Inloopochtend in de kerk
 • Verzorgen ouderenmiddagen
 • Koken voor dak- en thuislozen in het Kruispunt te Arnhem
 • Profilering/zichtbaarheid van de diaconie vergroten, ook in het dorp:
  • PR ver diaconale activiteiten in de Regiobode en andere regionale media, Het Kruispunt en de website.
  • Aanwezig zijn bij verlegstructuren met een diaconaal karakter.
 
 • Ontwikkelingen rondom maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Brummen zichtbaar maken voor diverse groepen zoals in rayonteams, kerkenraad e.d.
 • Contacten onderhouden met de burgerlijke gemeente, de Stichting Welzijn Brummen en het Budget Advies Centrum.
 • Overleg met en ondersteuning van de Voedselbank
 • Actie vakantietas voor kinderen in samenwerking met de Gemeente Brummen en de diaconiën van Brummen, Hall en Loenen
 
 1. Persoonlijk contact
 • Contact met de diaconieën van Brummen, Loenen en Hall versterken teneinde gezamenlijke activiteiten te kunnen ontwikkelen
 • Bezoekwerk aan ouderen
 
 1. Oog voor de leden
 • Het uitoefenen van wijkdiaconaat door deel uit te maken van de rayonteams
 • Bemiddelen bij praktische hulp, bijvoorbeeld verwijzen naar Handsaam, SWB en Team voor elkaar.
 • Bloemen verzorgen die vanuit de erediensten gaan naar zieken en mensen die bemoediging kunnen gebruiken (ook voor niet leden)
 • Verzorgen van koffie na afloop van de kerkdiensten
 • Kerkvervoer
 • Deelname aan kerstcommissie (activiteit is ook voor niet leden)
 • Kerstattentie voor de leden van 80 jaar en ouder. Mogelijk ook met Pasen.
 
 1. Organisatie van diaconale activiteiten intern
 • Diaconale activiteiten in en om de erediensten
 • Het verzorgen van het Heilig Avondmaal tijdens diensten in de Kruiskerk
 • Eventueel het verzorgen van vespers in de Stille week (Diaconie en ZWO)
 • Eventueel het verzorgen van een sobermaaltijd (ZWO)
 • Aankondiging van diaconale collectes in de kerkdiensten,Het Kruispunt, digitale nieuwsbrief, website en app.
 • Verzorgen van een diaconale themadienst 1x per jaar (Diaconie en ZWO)
 • Opstellen van collecterooster
 • Bestellen paaskaars en huispaaskaarsen

 

terug