Jaarplan 2024 Jaarplan 2024

ONDERWERP              : jaarplan 2024 werkgroep diaconie

DATUM                        : september 2023


Inleiding

Het jaarplan is ingedeeld in 4 onderdelen:
 1. Naar buiten treden
 2. Externe contacten
 3. Oog voor de leden
 4. Organisatie van diaconale activiteiten intern

De indeling van sommige activiteiten passen soms in meerdere onderdelen. Als dat zo is, wordt daar een opmerking bijgemaakt.

Voor 2024 willen we aan volgende activiteiten extra aandacht besteden of een onderzoek opzetten naar haalbaarheid:
 1. Jaarproject “Ga mee”
 2. Ondersteuning kringloop “De Bongerd”  tot 2025.
 
 1. Naar buiten treden
 • Het  verlenen van financiële noodhulp aan plaatsgenoten
 • Collecteren voor diaconale activiteiten regionaal, landelijk en wereldwijd (Diaconie en ZWO)
 • Verzorgen van (kerst)attenties op basis van beschikbare adressen
 • Inzameling spaarzegeltjes bij acties van plaatselijke supermarkten en verstrekken van de boodschappenpakketten aan plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben
 • Een keer per maand koken in de kerk voor circa 35 mensen (verzorgd door de kookgroep)
 • Inloopochtend in de kerk
 • Verzorgen ouderenmiddagen
 • Koken voor dak- en thuislozen in het Kruispunt te Arnhem
 • Profilering/zichtbaarheid van de diaconie vergroten, ook in het dorp:
  • PR ver diaconale activiteiten in de Regiobode en andere regionale media, Het Kruispunt en de website.
  • Aanwezig zijn bij overlegstructuren met een diaconaal karakter.
 
 • Ontwikkelingen rondom maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Brummen zichtbaar maken voor diverse groepen zoals in rayonteams, kerkenraad e.d.
 • Contacten onderhouden met de burgerlijke gemeente, de Stichting Welzijn Brummen en het Budget Advies Centrum.
 • Overleg met en ondersteuning van de Voedselbank
 • Actie vakantietas voor kinderen in samenwerking met de Gemeente Brummen en de diaconieën van Brummen, Hall
 • Verzorgen/bijhouden buurtkastje/weggeefkastje
 
 1. Externe contacten
 • Contact met de diaconieën van Brummen, Loenen en Hall versterken teneinde gezamenlijke activiteiten te kunnen ontwikkelen
 
 1. Oog voor de leden
 • Het uitoefenen van wijkdiaconaat
 • Bemiddelen bij praktische hulp, bijvoorbeeld verwijzen naar Handsaam, SWB en Team voor elkaar.
 • Bloemen verzorgen die vanuit de erediensten gaan naar zieken en mensen die bemoediging kunnen gebruiken (ook voor niet leden)
 • Verzorgen van koffie na afloop van de kerkdiensten
 • Kerkvervoer
 • Deelname aan kerstcommissie (activiteit is ook voor niet leden)
 • Kerstattentie voor de leden van 80 jaar en ouder.
 
 1. Organisatie van diaconale activiteiten intern
 • Diaconale activiteiten in en om de erediensten
 • Het verzorgen van het Heilig Avondmaal tijdens diensten in de Kruiskerk
 • Eventueel het verzorgen van vespers in de Stille week (Diaconie en ZWO)
 • Eventueel het verzorgen van een sobermaaltijd (ZWO)
 • Eventueel verzorgen van een diaconale themadienst 1x per jaar (Diaconie en ZWO)
 • Aankondiging van diaconale collectes in de kerkdiensten,Het Kruispunt, digitale nieuwsbrief, website en app.
 • Opstellen van collecterooster
 • Bestellen paaskaars en huispaaskaarsen


 

terug