Jaarplan Jaarplan

Er zijn drie speerpunten richtinggevend voor de activiteiten van het college van diakenen in 2020. 

 1. Naar buiten treden
 • Hetverlenen van financiële noodhulp aan plaatsgenoten
 • Collecteren voor diaconale activiteiten regionaal, landelijk en wereldwijd (Diaconie en ZWO)
 • Verzorgen van (kerst)attenties op basis van beschikbare adressen
 • Inzameling spaarzegeltjes bij acties van plaatselijke supermarkten en verstrekken van de boodschappenpakketten aan plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben
 • Een keer per maand koken in de kerk voor circa 35 mensen (verzorgd door de kookgroep)
 • Inloopochtend in de kerk 
 • Verzorgen ouderenmiddagen
 • Koken voor dak- en thuislozen in het Kruispunt te Arnhem
 • Profilering/zichtbaarheid van de diaconie vergroten, ook in het dorp:
  • PR over diaconale activiteiten in de Regiobode en Het Kruispunt.
  • Aanwezig zijn bij overlegstructuren met een diaconaal karakter.
 • Ontwikkelingen rondom maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Brummen zichtbaar maken voor diverse groepen zoals in rayonteams, kerkenraad e.d.
 • Contacten versterken met de burgerlijke gemeente, de Stichting Welzijn Brummen en het Budget Advies Centrum.
 • Overleg met en ondersteuning van de Voedselbank
 1. Persoonlijk contact
 • Contact met de diaconieën van Brummen en Hall versterken teneinde gezamenlijke activiteiten te kunnen ontwikkelen
 • Bezoekwerk aan ouderen
 1. Oog voor de leden
 • Het uitoefenen van wijkdiaconaat door deel uit te maken van de rayonteams
 • Bloemen verzorgen die vanuit de erediensten gaan naar zieken en mensen die bemoediging kunnen gebruiken
 • Verzorgen van koffie na afloop van de kerkdiensten
 • Kerkvervoer
 • Deelname aan kerstcommissie

Organisatie van diaconale activiteiten intern

 • Diaconale activiteiten in en om de erediensten
 • Het verzorgen van het Heilig Avondmaal tijdens diensten in de Kruiskerk
 • Eventueel het verzorgen van vespers in de Stille week (Diaconie en ZWO)
 • Eventueel het verzorgen van een sobermaaltijd (ZWO)
 • Aankondiging van diaconale collectes in Het Kruispunt en de digitale nieuwsbrief
 • Verzorgen van een diaconale themadienst per jaar (Diaconie en ZWO)
 • Opstellen van collecterooster
 • Bestellen paaskaars en huispaaskaarsen
terug