Beheer

Beheer

Zakelijke gegevens:

Bankrekening nummer: NL43 RABO 0311023185  (Rabo Bank Eerbeek)
Voor de vrijwillige bijdrage, kerkblad-bijdragen, giften, solidariteitskas, e.d.
Postadres: Dr. Gunningstraat 27, 6961 DJ  Eerbeek
Telefoon: 0313 - 65 23 66

Opening kerkelijk bureau(Kruiskerk):
 Iedere maandagmorgen en donderdagmorgen
's Morgens van 09.30 tot 12.00 uur.
U kunt ook e-mailen naar het kerkelijk bureau: Kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl                                            

Gemeenteleden kunnen hier geïnformeerd worden over financiele zaken, zoals: vrijwillige bijdragen, abonnementen en–bijdragen voor de Kerkbladen, Solidariteitskas, enz., maar ook collectebonnen inkopen.
Albert van Ooijen is hiervoor het aanspreekpunt.

De ledenadministratie (incl. de contacten met de SMRA) voor de Kruiskerk Eerbeek wordt vanuit het Kerkelijk Bureau uitgevoerd door Alie Roos en Henk Kamp


Samenstelling Werkgroep Beheer (Kerkrentmeesters)
De werkgroep bestaat uit 7 personen.

De helft van de werkgroepleden is tevens ouderling en als zodanig lid van de kerkenraad.

Voorzitter

 Jan van Leyden  

Secretaris

 Jan Los

 

Penningmeester

 vacature

 

Coördinator Aktie Kerkbalans 

Bouktje Hovenga  

0313-65 34 40

Coördinator kerkbladen     

Wim Boomsma

0313-654462

Coordinator audio/visuele

middelen en vastgoed

 vacant  

Coördinator technische zaken

 vacature

 

Contact: Wgbeheer@kruiskerkeerbeek.nl                              


De taken van de Werkgroep Beheer bestaan uit:

a. Het beheer van de gebouwen en de overige bezittingen

    Zorg dragen voor tijdig onderhoud aan gebouwen en inventaris en het verhuren van lokalen in die gebouwen.

b. Geldwerving

    Zorgen voor de nodige financiën, zodat de predikanten en de kosters betaald kunnen worden
    en dat het onderhoud van de gebouwen kan worden bekostigd. De Werkgroep Beheer wordt hierin bijgestaan door
    de commissie Geldwerving, die o.a. belast is met de volledige organisatie van de actie "Kerkbalans". Deze
    commissie bestaat uit 10 personen.

c. Personeelsbeleid
    
Het bepalen van het algemeen personeelsbeleid. 
    Het uitbetalen van de predikantstraktementen en de salarissen van hen die in dienst van de gemeente betaalde
    arbeid verrichten.

d. Financiële administratie

    Het bijhouden van de financiële administratie van de gemeente, zodat deze een volledig overzicht geeft van alle
    inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Dit betreft ook het maken van een begroting en het opstellen van de  
    jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks een collecterooster opgesteld, waarin de bestemming van de collectes in de
    kerkdiensten wordt vastgelegd.

e. Ledenadministratie

    Het bijhouden van het ledenregister van de gemeente, inclusief de doopboeken, de trouwboeken
    en de belijdenisboeken.

f. Coördinatie kerkbladen

   Zorg dragen voor het periodiek verschijnen van onze beide kerkbladen.

g. Diversen
 o.a. het beheer van de archieven.

h. Ondersteunen van subcommissies bij het beheer en onderhoud van de Kruiskerk
 

terug