Beleidsplan Beleidsplan
 


Inleiding
Met dit beleidsplan willen we als kerkenraad onze ambities voor de komende vier jaar als stip op de horizon presenteren. Ambities voor ons als Kruiskerk als geheel maar ook de onderliggende ambities van de verschillende werkgroepen en commissies. Gedurende deze vier jaar willen we deze ambities concreter maken en nader invullen. Daarom zijn ook doelstellingen per ambitie geformuleerd.
We zetten de ingezette lijn van de afgelopen jaren voort maar wel met accentverschuivingen. Tien jaar geleden spraken we van de Kruiskerk als herberg waar gemeenteleden en passanten zich thuis voelen en zich gerespecteerd en geaccepteerd weten zoals ze zijn. Vijf jaar geleden waren de speerpunten: het geloofsgesprek met elkaar gaande houden en bruggen slaan naar mensen en groepen van binnen en buiten onze geloofsgemeenschap. De komende vier jaar willen we onze blik nog meer naar buiten richten en op het creëren van ontmoetingen.
Voorafgaand aan het formuleren van de ambities hebben we stil gestaan bij de volgende ontwikkelingen van de afgelopen jaren:
 • De Jakobsladder loopt goed. Het team, bestaande uit ds. Marti Koster, een aantal enthousiaste mensen van de Kruiskerk en een aantal mensen van de Triangel,  wordt steeds zichtbaarder op school. De Kliederkerkbijeenkomsten worden goed bezocht door leerlingen met hun ouders en grootouders.
 • Tegelijkertijd vinden er, naast de kinderkerk op zondag, geen activiteiten in de Bongerd meer plaats voor de jeugd en jongeren vanwege te weinig animo. De oudere jongeren > 25 jaar komen nog wel geregeld in de Bongerd bijeen.
 • De groep jonge gemeenteleden en gezinnen zien we niet of nauwelijks op zondag bij de kerkdiensten en ook niet bij activiteiten. Enkele gezinnen nemen wel deel aan de Kliederkerkbijeenkomsten.
 • Het aantal leden van onze gemeenschap krimpt gestaag de afgelopen jaren. Dit komt door overlijdens en weinig nieuwe leden. Hierdoor dalen de inkomsten en komt de exploitatie / financiële positie van onze kerk onder druk te staan.
 • Het idee van een kringloop de Bongerd krijgt steeds meer vorm en opent zijn deuren begin oktober 2023.
 • De werkgroepenstructuur heeft vorm gekregen en functioneert goed.
Met dit beleidsplan willen we richting geven, inspireren en uitnodigen.
Want alleen samen kunnen we kerkzijn.


 
 1. Missie en visie
In dit hoofdstuk staan de missie en visie van onze Kruiskerk.
Een missie geeft de identiteit aan van onze geloofsgemeenschap; waar staan we voor. Een missie verandert eigenlijk niet in de loop der jaren.
Een visie geeft een algemene voorstelling van de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Waar gaan we voor en wat is onze toekomstdroom.
Missie

Geïnspireerd door de Bijbel en door Gods Geest proberen we als geloofsgemeenschap in navolging van Jezus Christus te leven en zijn boodschap van geloof, hoop en liefde handen en voeten te geven in de samenleving.
Visie
We willen een Huis van Ontmoeting zijn, waarin we ernaar streven om samen Gods liefde te ontdekken en zichtbaar te maken.
Wij willen geloof, hoop en liefde levend houden door op verschillende plekken in de samenleving mensen te ontmoeten, zowel binnen als buiten de muren van onze kerk. We willen graag van elkaar leren, elkaar helpen en elkaar inspireren. Dat doen wij vanuit onze christelijke levensovertuiging, waarin we een opdracht zien om ons in te zetten voor de samenleving door steun en warmte te bieden aan wie dat nodig hebben. Tegelijkertijd staan we open voor samenwerking met anderen.TABEL AMBITIES EN DOELSTELLINGEN BELEIDSPLAN
AMBITIE DOELSTELLING UITWERKING/TOELICHTING
     
Ambitie 1
We willen sprankelende ontmoetingsplekken creëren en/of versterken voor vorming, spiritualiteit, zingeving en hulpverlening. Deze plekken willen we verbinden zodat ze elkaar kunnen versterken. Die plekken willen we zichtbaar, uitnodigend en toegankelijk maken.

 
 1. Ga experimenteren met andersoortige diensten1.2 Welke activiteiten willen we juist gaan versterken of ontwikkelen en van welke activiteiten willen we afscheid nemen?


1.3 De zichtbaarheid en bekendheid van alle activiteiten van de Kruiskerk en de kringloopwinkel in de Bongerd vergroten
 
Naast de NUFF Andersdiensten worden vieringen georganiseerd, niet alleen in de kerk maar ook daarbuiten en op mogelijke andere tijdstippen en dagen. Uitwerking in jaarplan.
Goedlopende activiteiten proberen te versterken door met andere organisaties samen te werken. Nadere uitwerking in jaarplannen.
Andere communicatiemiddelen gebruiken zoals social media en website aanpassen. Uitwerking via jaarplannen.
Ambitie 2
We willen een sluitende begroting om ons kerkzijn op een goede manier te kunnen voorzetten


 
2.1 Onderzoek naar verduurzamen van de Kruiskerk en de woningen

2.2 Onderzoek naar multifunctioneel gebruik van de kerk en efficiënt omgaan met ruimtegebruik
 
Uitwerking via jaarplannen.

Gericht op betere exploitatie door meer opbrengt te genereren en/of kosten te verlagen. Uitwerking via jaarplannen.
Ambitie 3
We willen een toekomstbestendige organisatie

 
3.1 Vrijwilligersbeleid opstellen


3.2 Bestuurlijke taken / kerkenraadswerk en samenwerking met andere kerken onderzoeken

 
Vrijwilligers vervullen een steeds belangrijkere rol bij diverse activiteiten. Opstellen in 2024.

Uitwerking in jaarplan 2024.Ambities en doelstellingen van de afzonderlijke commissies en werkgroepen
Werkgroep Vieren
Ambitie
We willen naast de reguliere vieringen meer interessante, aantrekkelijke vieringen organiseren met gastsprekers die zowel voor ouderen als jongeren aanspreken en die leiden tot verhoging van het kerkbezoek
Doelstellingen
 1. Ga experimenteren met andersoortige diensten; dit doen we 3x/jaar
 2. Welke activiteiten willen we juist gaan versterken of ontwikkelen en van welke activiteiten willen we afscheid nemen?

Commissie Nu FF Anders ( is een commissie binnen de werkgroep vieren, gezamenlijk willen we komen tot andersoortige diensten)
Ambitie
“Nu FF Anders” is een kerkdienst, een viering die op diverse manieren anders kan zijn dan een traditionele kerkdienst. Muziek met een verhaal, een thema dat je raakt en een boodschap die op eigentijdse wijze wordt overgebracht. Deze kerkdiensten zijn voor en door iedereen.
Doelstellingen
De doelstelling van Nu FF Anders is jongeren en volwassenen een eigentijdse, toegankelijke dienst aanbieden waardoor zij betrokken blijven bij de kerk, zich welkom voelen in de kerk en ervaren dat er voor iedereen op diens eigen wijze ruimte is in de kerk. Nu FF Anders biedt iedereen een podium en wil verbindend zijn, binnen en buiten onze gemeente. Op diverse manieren kan een kerkdienst “Nu FF Anders” zijn waarbij het uitgangspunt is dat we een Christelijke gemeente zijn en er een duidelijke verbinding wordt gemaakt met het geloof; de invulling en liturgie van de dienst is geheel vrij. Iedereen is welkom! 

Werkgroep Pastoraat
Ambitie
Een nieuwe opzet van het wijkwerk vormgeven
Doelstellingen
 1. De mogelijkheden onderzoeken om ons wijkwerk te vernieuwen
 2. Gesprekken voeren met de wijkteams om gezamenlijk tot een nieuw plan te komen

Werkgroep beheer
Ambitie
Het duurzaam en gezond houden van de financiële positie van de kerk
Doelstellingen
 1. Meer flexibiliteit in de gebruiksmogelijkheden van de kerkgebouwen
 2. Werken aan zo duurzaam mogelijke gebouwen

De Jakobsladder
Ambities
We willen komende vier jaar verder bouwen aan onze Pioniersplek; We willen op de Triangel en de Enk een stabiele organisatie realiseren, die ook op langere termijn blijft bestaan. Daartoe is het van belang een officiële samenwerking aan te gaan met beide scholen, en hen mede-eigenaar van de Pioniersplek te maken. Een plan hiervoor moet in de komende jaren gemaakt en gerealiseerd worden.
Doelstellingen
1.  We zetten ons werk voort op de Triangel
2.  We ontwikkelen ons werk op basisschool de Enk

Jeugd- en jongerenraad
Ambities
Nog niet geformuleerd
Doelstelling
De doelstelling van de JJR is om de jeugd en kinderen met het geloof in aanraking te laten komen in de moderne tijd.

Werkgroep diaconie
Ambitie
Het opzetten van een goedlopende inloop/kringloop winkel
Doelstellingen
1.Het tijdelijk ondersteunen van mensen in Eerbeek die het financieel moeilijk hebben en contacten over dit onderwerp met de gem. Brummen. Daarnaast het ondersteunen van de voedselbank en het buurtkastje.
2.Het ondersteunen van onze werkgroepen met een diaconaal karakter (zoals de koffieochtend, kookgroep, bloemengroet, etc.)
3.Het financieel en daadwerkelijk ondersteunen van de kringloopwinkel annex inloophuis "De Bongerd" voor in ieder geval de komende 2 jaar.Zelfstandige commissies
Activiteitencommissie
Ambitie:
4 à 5 keer per jaar een activiteit organiseren, waaraan behoefte bestaat, maatschappelijk relevant is en een link heeft naar het geloof. Gedacht wordt vooral aan een verbinding met kringloop de Bongerd.
Doelstellingen
1.1          Verbinding met de Kringloop De Bongerd ontwikkelen
1.2          Meedenken over de zichtbaarheid van de Kruiskerk en de Bongerd/PR

Groene Kerkcommissie:
Ambitie
Regelmatig een activiteit (minimaal 2 keer per jaar) organiseren die ons bewustzijn over klimaatverandering voedt.

Redactie KruisPunt: het uitbrengen van een aantrekkelijk kerkblad

 

 
terug