ANBI gemeente Eerbeek ANBI gemeente Eerbeek

Uitstel is verleend door de belastingdienst voor de publicatieplicht 2022. _

link naar voorlopige jaarrekening 2022
Algemene gegevens Protestante Gemeente Eerbeek behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

ANBI  (Algemeen Nut Beogende instelling)

De Protestantse Gemeente Eerbeek en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de
Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 
Informatie:
RSIN 824132233 Protestantse Gemeente Eerbeek

Contactadres Protestantse Gemeente Eerbeek
Kerkelijk Bureau
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ  Eerbeek
Tel: 0313 -652366
E-mail algemeen: kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl
Website: www.kruiskerkeerbeek.nl

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente Eerbeek is verwoord in het Beleidsplan  

Beleidsplan
Het Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Eerbeek is hier te vinden.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen).
Zie voor Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden de website.

Beloningsbeleid
De arbeidsvoorwaarden van Protestantse Kerk wordt gevolgd. Zie voor de inhoud hiervan: 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden/

Activiteiten
De activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de website en in het huis aan huis maandkerkblad Kruispunt (via abonnement)

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren, behoudens voor 2015 i.v.m. de predikantsvacature. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Eerbeek worden samengevat gepubliceerd in De Spreng en op de website. 
Een uitgebreide begroting en jaarrekening kan worden opgevraagd via het college van kerkrentmeesters (wgbeheer@kruiskerkeerbeek.nl ).         
 

Bekijk hier het
Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie 2021        
                 
                     Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en
aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van
de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen
organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

terug