ANBI diaconie ANBI diaconie

ANBI  (Algemeen Nut Beogende instelling)

De Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek en de Protestantse Gemeente Eerbeek zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 

Informatie:
RSIN 824132245 Protestantse Gemeente Eerbeek

Contactadres Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek
Diaconale Raad
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ  Eerbeek
Tel: 0313 -652366
E-mail algemeen: diaconie@kruiskerkeerbeek.nl 
Website: www.kruiskerkeerbeek.nl 

Doelstelling
De doelstelling van de Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek is verwoord in het Beleidsplan.

Beleidsplan
Het beleid van de Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek vindt u op de website https://www.kruiskerkeerbeek.nl/jaarplan

Bestuurssamenstelling
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). Zie voor Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) het beleidsplan.

Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze linkGenerale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De diakenen en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro-deo
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
De activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de website en in het kerkblad Kruispunt. Op de website www.kruiskerkeerbeek.nl vindt u verdere informatie.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Diaconale Raad Protestantse gemeente Eerbeek worden samengevat gepubliceerd in kerkblad Het Kruispunt en op de website. Een uitgebreide begroting en jaarrekening kan worden opgevraagd via de Diaconale Raad (diaconie@kruiskerkeerbeek.nl). 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

       
Protestantse gemeente te Eerbeek      
College van Diakenen - Jaarrekening 2020      
       
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie      
  Begroting Rekening Rekening
  2021 2020 2019
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 3030 3145 3086
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 850 949 932
Bijdragen van leden en anderen 1800 7158 2264
Door te zenden collecten en giften 9000 13618 17160
Totaal baten A 14680 24870 23442
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en    
inventarissen 3030 3145 3086
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 450 745 339
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1540 1539 1703
Salarissen en vergoedingen   105 88
Rentelasten/bankkosten 440 343 403
Diaconaal werk plaatselijk 2250 4939 2508
Diaconaal werk regionaal/landelijk - - 35
Diaconaal werk wereldwijd 800 - 800
Afdrachten door te zenden collecten en giften 9000 15503 17160
Totaal lasten A 17510 26319 26121
Operationeel resultaat (A) -2830 -1449 -2678
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 3000 15998
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - 3000 15998
Resultaat verslagjaar (A+B) -2830 1551 13320
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 0 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - 1303 -91
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -1303 -91
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -2830 248 13229
       

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

terug