ANBI diaconie ANBI diaconie

ANBI  (Algemeen Nut Beogende instelling)

De Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek en de Protestantse Gemeente Eerbeek zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 

Informatie:
RSIN 824132245 Protestantse Gemeente Eerbeek

Contactadres Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek
Diaconale Raad
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ  Eerbeek
Tel: 0313 -652366
E-mail algemeen: diaconie@kruiskerkeerbeek.nl 
Website: www.kruiskerkeerbeek.nl 

Doelstelling
De doelstelling van de Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek is verwoord in het Beleidsplan.

Beleidsplan
Het beleid van de Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek vindt u op de website https://www.kruiskerkeerbeek.nl/jaarplan

Bestuurssamenstelling
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). Zie voor Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) het beleidsplan.

Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze linkGenerale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De diakenen en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro-deo
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
De activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de website en in het kerkblad Kruispunt. Op de website www.kruiskerkeerbeek.nl vindt u verdere informatie.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Diaconale Raad Protestantse gemeente Eerbeek worden samengevat gepubliceerd in kerkblad Het Kruispunt en op de website. Een uitgebreide begroting en jaarrekening kan worden opgevraagd via de Diaconale Raad (diaconie@kruiskerkeerbeek.nl). 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

       
Protestantse gemeente te Eerbeek      
College van Diakenen - Bekijk hier de Jaarrekening 2021      
       
 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

terug