Jaarverslag 2020 diaconie Jaarverslag 2020 diaconie
Missie
De missie van de diaconie is om namens en samen met alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief te zijn in het dorp, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale opdracht en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met andere organisaties in de samenleving, uit andere kerken en ook daarbuiten die evenals de diaconie zich inzetten voor mensen in de knel.

Organisatie
Voorzitter Piet Breen
Secretaris Arja de Bondt
Penningmeester Ronald Boerefijn
Administrateur Luwe Boomsma
Rayondiaken noord Anke Los
Rayondiaken zuid Alie Bleumink
Diaconaal medewerker Gea van Dijken
   
Algemeen
De werkgroep diaconie wordt gevormd door vier diakenen en twee diaconaal medewerkers. De diaconale medewerkers zijn geen ambtsdragers. De administrateur neemt geen deel aan de vergaderingen.
Algemene taken van de werkgroep:
 • Verantwoordelijk voor de collecte-inzameling, beheer en besteding daarvan en het kiezen van collectedoelen.
 • Vragen om betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk (o.a. via informatie in Het Kruispunt en digitale nieuwsbrief).
 • Omzien naar mensen die het moeilijk hebben en hulp kunnen gebruiken.
Het diaconaat is tevens verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:
 • Betrokken bij de collecte inzameling.
 • Verantwoordelijk voor de bloemengroet.
 • Betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen tijdens het Heilig Avondmaal.
 • Betrokken bij voorbereiding van diensten o.a. op Witte Donderdag en de diaconale dienst.

Onder de werkgroep diaconie ressorteren  de volgende commissies en diensten:
 • ZWO : Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
 • Kookgroep
 • Commissie kerstmiddag voor ouderen
 • Commissie wekelijkse inloopochtend
Vanwege het opheffen van de KVD dit jaar, vallen de volgende diensten rechtstreeks onder de diaconie:
 • Bloemengroep
 • Bezoekwerk
 • Regelen kerkvervoer
 • Regelen koffieschenkers voor de zondagen
 • Commissie ouderenmiddagen


Vergaderingen en activiteiten 2020
De activiteiten van de werkgroep diaconie zijn verwoord in het jaarplan 2020.

De werkgroep diaconie komt vijf keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen worden binnengekomen post desgewenst besproken. De financiën en de hulpvragen zijn terugkerende onderwerpen. Daarnaast wordt informatie vanuit  de verschillende (advies)raden en commissies gedeeld.

Dit jaar was anders dan andere jaren vanwege de Corona crisis. In het voorjaar en aan het eind van het jaar was er een lockdown, waardoor veel activiteiten en bijeenkomsten niet door konden gaan.
De volgende vaste activiteiten zijn niet doorgegaan:
 • bijpraten met contactpersonen subcommissies
 • gezamenlijke vergadering met ZWO
 • jaarlijks overleg met SWB (Ellen Lammersen)
 • kerstontmoeting op eerste kerstdag

Tijdens de vergaderingen van dit jaar zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Januari 2020
 • Evaluatie kerstontmoeting op eerste kerstdag
 • Jaarplan 2020
 • nieuw half jaar project : (Stichting Naaste) contactpersoon uitnodigen om in kerkdienst iets over project te vertellen
 • met de nieuwe diakenen/medewerkers zijn de taken binnen de diaconie opnieuw verdeeld.
 • het voorbereiden van de vesper in de stille week zal met één persoon vanuit diaconie gedaan worden aangevuld met twee gemeenteleden van buiten de diaconie
 • opheffen van de KVD
 • afscheid van de vertrekkende diakenen

maart 2020
 • Organiseren koken in april bij het Kruispunt in Arnhem
 • Stille week, organisatie vesper
 • Bestemming oude paaskaars
 • Maatjes project van SWB
 • Updaten hulplijst
 • Collecterooster 2020
 • contact met SWB (Hennita Benjamins)

mei 2020
 • evalueren koken bij het kruispunt
 • uitstellen van maatjes project door SWB
 • acties n.a.v. Corona maatregelen o.a. maaltijdenproject Korenmolen
 • actie vakantietas
 • Bespreking (eenvoudige) jaarrekening diaconie
 • collecte en collecteren in Coronatijd
 • jaarplan 2020
 • kloosterweekend 2021

september 2020
 • update hulplijst
 • overleg over vieren avondmaal in Coronatijd (wordt een apart overleg)
 • nieuw halfjaar project is uitgesteld
 • collecteren: mogelijkheden van digitaal collecteren, afschaffen uitgangscollecte
 • taken diaken in livestream kerkdienst

november 2020
 • maaltijdenproject Korenmolen
 • besloten om toch iets te doen voor ouderen nu er geen kerstactiviteiten plaatsvinden. Idee is om alle 80 plussers en zieke gemeenteleden een pakketje te bezorgen met o.a. amaryllisbol
 • contact met sub commissies
 • Collecterooster 2021
 • Begroting 2021

 
terug