Buitengewone collecte voor de "Kerk" Buitengewone collecte voor de "Kerk"
De Werkgroep Beheer heeft een tussentijds overzicht gemaakt van de baten en lasten in het ook voor de kerk zeer bijzondere jaar 2020.
Als we nu vooruitkijken naar einde 2020 dan is een tekort van € 15.200 aan het ontstaan en hebben we dit jaar GEEN ruimte om bijdragen te storten in de diverse reserveringsfondsen.
De batenkant is lager door minder collecten kerk, minder verhuur van de kerk, geen rente in 2020 en een lagere opbrengst van Actie Kerkbalans. 
Aan de lastenkant zijn er extra kosten door verzekeringen, de inzet van Pastor Thecla Cornet, de inzet van Ds. Elsje Pot en een nieuwe drukmachine.
De Werkgroep Beheer vindt de tegenvallers zorgelijk, maar ziet dat een aanzienlijk deel eenmalig in 2020 is. 

Wij doen hierbij een oproep aan de gemeenteleden om een eenmalige extra bijdrage aan de kerk over te maken om het tekort zo klein mogelijk te laten zijn.
Wil je een bijdrage overmaken? Dan graag vóór 1 december 2020.
Doe dit dan ten name van Protestantse Gemeente Eerbeek bankrekeningnummer NL 43 RABO 03110 23 185 onder vermelding van Buitengewone collecte 2020.

Voor vragen kan je terecht bij de Werkgroep Beheer:  Beheer@kruiskerkeerbeek.nl
terug